Brenderup garanti

Brenderup Group har tre års garanti* från och med första registreringsdatum och gäller endast nya släpvagnar. Brenderup Group ansvarar enligt garantin för fel som föreligger vid leverans eller som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller för material- eller konstruktionsfel. Garantin inskränker inte i övriga rättigheter enligt konsumentköplagen. Garantin gäller mellan Återförsäljaren, kallad säljare, och köpare. Eventuella krav av köparen skall alltid ställas mot säljaren. Garantin gäller under förutsättningar att mottagningsbevis är undertecknat av både säljare och köpare. Mottagningsbevis skall tillsammans med kvitto och ifylld Servicebok alltid sparas och uppvisas vid garantikrav. Om köparen vill påtala fel skall säljaren underrättas om kravet inom skälig tid efter att felet har eller borde ha upptäckts. Kopia på mottagarbeviset samt ifylld servicebok kommer att krävas vid handläggning av reklamationen.


Bestämmelser för Brenderup garanti

Brenderup Group ansvarar dock inte om det kan göras sannolikt felet beror på:

 • Att trailern inte har skötts enligt anvisningar i Släpvagnshandboken
 • Att trailern inte har genomgått service enligt Släpvagnshandboken
 • Att trailern byggts om eller har ändrats
 • Att trailern har varit överbelastad
 • Att trailern har varit utsatt för olycka eller annan yttre påverkan
 • Att trailern vanvårdats
 • Att reparation/service har utförts av annan än av Återförsäljare/Brenderup Group anvisad verkstad
 • Att annat än Brenderup Group/Transparts reservdelar/tillbehör har monterats på trailern
 • Att trailer har använts med annat fordon än personbil.

Som garantifel beaktas inte:

 • Normal förslitning
 • Normal åtgång av förbrukningsmaterial
 • Yttre påverkan av saltskador

Brenderup Group är medlem i SBR (Släpvagns Branschens Riksförbund) och följer deras generella garantivillkor.

HUR STÄLLER MAN GARANTIKRAV?

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Om fel som köparen vill ställa garantikrav på uppstått, skall säljaren omedelbart meddelas. Säljaren måste beredas möjlighet att besiktiga felet varvid reklamationsrapport skall skrivas. Om krav avses ställas mot tillverkaren skall detta göras av återförsäljaren genom ifylld reklamationsrapport tillsammans med undertecknat mottagarbevis. Tillverkaren måste ges tillfälle att besiktiga vagnen innan felet åtgärdas.

GARANTIBEVIS/MOTTAGNINGSBEVIS

Bifogat mottagarbevis skall ifyllas och undertecknas av köpare och säljare. Mottagarbeviset är ett viktigt dokument om reklamationskrav skulle uppstå. I och med undertecknandet av mottagarbeviset godtager köparen att:

 • han/hon fått nödvändig instruktion om vagnen och dess handhavande
 • erhållit släpvagnshandbok (bruksanvisning)
 • att vagnen är i fullgott skick så långt som kan ses okulärt
 • genomgång av serviceschema

SERVICESTÄLLEN

Service skall utföras av återförsäljaren eller av återförsäljaren hänvisat serviceställen. Kontakta alltid återförsäljaren för att finna lämpligt serviceställe för Brenderup garanti.

 

* 3 års garanti gäller för utvalda släpvagnsmodeller se specifikationssidor på respektive släpvagnsmodell.

SLÄPVAGNSHANDBOK

Produktregistrering

På denna sida kan du registrera din produkt och få förlängd garanti eller erbjudande skickade till dig.

Hitta din Brenderup-återförsäljare

Över hela landet finns auktoriserade återförsäljare som är utbildade i Brenderups sortiment och har extra bred kunskap om allt som gäller släpvagnar, tillbehör och reservdelar.

Hitta din närmaste ÅF här