ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI

Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji są podzielone na części w oparciu o kategorie podmiotów danych, tj. osób indywidualnych, których dane osobowe są przetwarzane przez grupę Brenderup. Dlatego użytkownik musi przeczytać wyłącznie część (część 4-7), która odnosi się do niego i kategorii, do której należy.

 

1 OGÓLNE INFORMACJE

1.1 Niniejsze zasady zachowania poufności informacji („zasady zachowania poufności informacji”) opisują, jak Brenderup S.p z.o.o, z numerem rejestracyjnym 0000487425 i głównym miejscem prowadzenia działalności w ul. Przemysłowa 3, 64-730 Wieleń, Polska („Brenderup”), gromadzi, wykorzystuje, ujawnia i inaczej przetwarza dane osobowe.
1.2 Szanujemy prawo użytkowników do prywatności i zobowiązujemy się do przestrzegania odpowiednich zasad ochrony danych osobowych, jak również praw użytkowników. Niniejsze zasady zachowania poufności informacji opisują między innymi, jakie informacje gromadzimy na temat użytkowników, jak przetwarzane są dane osobowe i dla jakich celów gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe. Niniejsze zasady zachowania poufności informacji opisują również prawa użytkownika i jak użytkownik może skontaktować się z nami odnośnie do wykorzystywania swoich danych osobowych.
1.3 Grupa Brenderup to kontroler danych odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w sprawie ochrony danych.
1.4 Dane osobowe oznaczają wszystkie rodzaje informacji, które mogą, w sposób pośredni lub bezpośredni, zostać wykorzystane w celu identyfikacji żyjącej osoby fizycznej („dane osobowe”). 

 

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

2.1 Użytkownicy powinni zawsze czuć się bezpieczni, powierzając nam swoje dane osobowe. Zastosowaliśmy szeroki zakres środków bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, zmianami i usunięciem.
2.2 Chronimy dane osobowe użytkowników, korzystając z uzasadnionych zabezpieczeń będących w obrocie handlowym w celu zapobieżenia utracie, nadużyciu, nieupoważnionemu dostępowi, ujawnieniu, zmianie lub zniszczeniu. Środki te obejmują szyfrowanie danych, zapory, automatyczne rozłączanie połączenia i łącza jednorazowego dostępu, które tracą ważność w ciągu kilku godzin. Dlatego użytkownik być pewien, że jego dane osobowe znajdują się w bezpiecznych rękach. 

 

3 PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

3.1 DOSTĘP, POPRAWKI

Użytkownik jest zawsze upoważniony do zapytania nas, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a jeśli tak, do poproszenia o dostęp do kopii takich danych osobowych. Ponadto, użytkownik ma zawsze prawo poprosić nas o korektę lub aktualizację swoich danych osobowych, jeśli zaszła jakaś nieprawidłowość lub czegoś brakuje.

3.2 USUWANIE, OGRANICZENIE WYKORZYSTANIA I PRZENOSZENIE DANYCH

W pewnych okolicznościach (wyrażonych w obowiązującym ustawodawstwie w sprawie ochrony danych) użytkownik może wystąpić z prośbą do grupy Brenderup, żeby ograniczyła ona wykorzystanie lub usunęła jego dane osobowe. Jeśli użytkownik udostępnił nam swoje dane osobowe, ma zawsze prawo do ich ponownego przesłania, w usystematyzowanym i dostępnym formacie, w celu przesłania ich innemu użytkownikowi/procesora.

3.3 COFNIĘCIE ZGODY

Jeśli grupa Brenderup przetwarza dane osobowe na podstawie zgody użytkownika, ma on prawo cofnięcia zgody w dowolnej chwili poprzez wysłanie grupie Brenderup pisemnego powiadomienia.

3.4 PROŚBY I ZAŻALENIA

3.4.1 Jeśli użytkownik życzy sobie skorzystać z któregokolwiek z wymienionych powyżej praw lub jeśli posiada jakiekolwiek pytania dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych lub zasad zachowania poufności informacji, prosimy bez wahania skontaktować się z nami (informacje kontaktowe znajdują się poniżej w części 8).3.4.2 Jeśli użytkownik jest niezadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe, prosimy dać nam znać, a dołożymy wszelkich starań, aby sprostać zażaleniom. Integralność użytkowników jest dla nas bardzo ważna i zawsze staramy się chronić i zabezpieczać dane osobowe użytkowników w najlepszy możliwy sposób. Jeśli, niemniej, w opinii użytkownika, zawiedziemy w zakresie tej ambicji, prosimy pamiętać, że użytkownik jest również upoważniony do złożenia zażalenia w szwedzkim organie ds. ochrony danych (Sw. Datainspektionen) lub innym podobnym organie, który może być powołany do życia w przyszłości.

 

4 JEŚLI UŻYTKOWNIK WYŚLE NAM WIADOMOŚĆ E-MAIL

4.1 OGÓLNE INFORMACJE

Część 5 obowiązuje, jeśli użytkownik, jako osoba prywatna lub jako przedstawiciel firmy użytkownika, wysłał wiadomości e-mail pracownikowi lub przedstawicielowi grupy Brenderup.  

4.2 JAKIE RODZAJE DANYCH PRZETWARZAMY?

Gromadzimy dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu lub innych informacji użytkownika, które użytkownik dobrowolnie udostępnia w wiadomościach e-mail, które nam wysyła.

4.3 JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE OTRZYMANE W WIADOMOŚCI E-MAIL?

Po otrzymaniu wiadomości e-mail od użytkownika rozważymy, czy mamy powód i podstawę prawną z tytułu części 5, 6 lub 7 do zapisania lub innego kontynuowania przetwarzania otrzymanych danych osobowych. Jeśli stwierdzimy, że taki powód i prawna podstawa istnieje, będziemy nadal przetwarzać otrzymane dane osobowe odpowiednio zgodnie z częścią 5, 6 lub 7. W innym wypadku usuniemy dane osobowe otrzymane w wiadomości e-mail. 

 

5 JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST KLIENTEM GRUPY BRENDERUP LUB INACZEJ KONTAKTUJE SIĘ Z NAMI JAKO OSOBA PRYWATNA

5.1 OGÓLNE INFORMACJE

Niniejsza część dotyczy sytuacji, kiedy użytkownik jest klientem grupy Brenderup lub inaczej kontaktuje się z nami jako osoba prywatna 

5.2 JAKIE RODZAJE DANYCH PRZETWARZAMY?

5.2.1 Jeśli użytkownik jest klientem grupy Brenderup
Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu domowego, osobistego numeru identyfikacyjnego, informacje na temat prawa jazdy oraz dane osobowe określone w prawie jazdy, w tym zdjęcie użytkownika, informacje na temat bieżącego i poprzedniego wykorzystania naszych produktów lub usług, w tym trwającego wynajmu, przypadków lub opóźnień w płatnościach, konta użytkownika i hasła w przypadku wykorzystywania przez użytkownika jakiegokolwiek konta internetowego, szczegółów złożonych zapytań i innych informacji na temat użytkownika, które przesyła on nam dobrowolnie.
5.2.2 Jeśli użytkownik nie jest klientem grupy Brenderup
Przetwarzamy takie dane osobowe, których użytkownik udostępnił nam dobrowolnie, np. imię i nazwisko lub adres e-mail.

5.3 DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE UŻYTKOWNIKÓW?

5.3.1 Jeśli użytkownik jest klientem grupy Brenderup
Przetwarzamy dane użytkowników w celu zapewnienia naszych produktów lub usług, jak również zarządzania umową z użytkownikiem. Ponadto, przetwarzamy dane kontaktowe użytkowników w celu wprowadzenia do obiegu i informowania użytkowników o naszej działalności, produktach, usługach itp.
5.3.2 Jeśli użytkownik nie jest klientem grupy Brenderup lub klientem zainteresowanym dalszymi produktami lub usługami od nas
Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celu odpowiedzi na zapytania na temat przyszłych umów odnośnie do zapewnienia naszych produktów lub usług. Ponadto, przetwarzamy dane kontaktowe użytkowników w celu wprowadzenia do obiegu i informowania użytkowników o naszej działalności, produktach, usługach itp.

5.4 PRAWNE PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.4.1 Jeśli użytkownik jest klientem grupy Brenderup
Prawna podstawa naszego przetwarzania danych osobowych użytkowników dla celów zapewnienia naszych produktów i usług, jak również zarządzania umową oznacza, że przetwarzanie jest konieczne dla realizacji umowy z użytkownikiem. Ponadto, przetwarzanie dla celów marketingowych/informacyjnych jest oparte na naszym uzasadnionym interesie informowania użytkowników o naszej działalności.
5.4.2 Jeśli użytkownik nie jest klientem grupy Brenderup lub klientem zainteresowanym dalszymi produktami lub usługami od nas
Prawną podstawą naszego przetwarzania danych osobowych użytkowników dla celów odpowiedzi na zapytania dotyczące przyszłych umów jest to, że przetwarzanie jest konieczne w celu podjęcia kroków przed podpisaniem umowy z użytkownikiem. Ponadto, przetwarzanie dla celów marketingowych/informacyjnych jest oparte na naszym uzasadnionym interesie informowania użytkowników o naszej działalności.

5.5 JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

5.5.1 Jeśli użytkownik jest klientem grupy Brenderup.
Dane użytkowników będą przechowywane przez czas trwania stosunku umownego. Ponadto, grupa Brenderup zachowa dane osobowe, jak długo będzie to konieczne dla ustalenia, realizacji lub obrony jakichkolwiek prawnych zażaleń.
5.5.2 Jeśli użytkownik nie jest klientem grupy Brenderup lub klientem zainteresowanym dalszymi produktami lub usługami od nas. 
Dane osobowe użytkowników są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do wypełniania celów, dla których były zgromadzone zgodnie z niniejszymi zasadami zachowania poufności informacji. Ponadto, dane osobowe będą usunięte, jeśli 
(i) użytkownik poinformuje nas, że stracił zainteresowanie naszymi produktami lub usługami, 
(ii) zapewnienie odpowiedniego produktu lub usługi zostanie przerwane przez grupę Brenderup, lub 
(iii) użytkownik poprosi o usunięcie swoich danych osobowych. 
Jednakże, należy pamiętać, że będąc klientem grupy Brenderup, dane użytkownika zostaną zatrzymane zgodnie z częścią 5.5.1.

5.6 JAK DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE? 

5.6.1 Jeśli użytkownik jest naszym klientem, możemy udostępniać jego dane osobowe naszym zaufanym podwykonawcom w zakresie koniecznym dla realizacji umowy, którą podpisaliśmy z użytkownikiem. Mogą oni potrzebować dostępu do danych osobowych, realizując umowę z nami, ale nie mogą wykorzystywać danych osobowych dla innych celów. Ponadto, (i niezależnie od tego, czy użytkownik jest klientem, czy nie), niektórzy dostawcy usług grupy Brenderup, w tym dostawcy systemów IT, mogą otrzymać dostęp do danym osobowych użytkowników. Grupa Brenderup może zaangażować procesora danych do przetwarzania danych osobowych w imieniu grupy Brenderup. Grupa Brenderup jest odpowiedzialna za zapewnienie, że przetwarzanie danych osobowych przez procesora danych spełnia prawne wymaganie obowiązujące takie przetwarzanie.
5.6.2 Grupa Brenderup nie będzie sprzedawać, handlować ani wynajmować danych osobowych użytkowników stronom trzecim.
5.6.3 Jeśli nie ustalono inaczej w żadnej określonej informacji dotyczącej naszego przetwarzania danych osobowych, grupa Brenderup nie będzie przesyłać danych osobowych użytkowników do żadnych krajów poza EU/EEA.5.6.4 Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez grupę Brenderup w celu spełnienia prawnych wymagań lub innych wymagań oficjalnych władz, aby zabezpieczyć prawny interes grupy Brenderup lub w celu wykrycia, zapobiegnięcia lub zwrócenia uwagi na oszustwa lub inne problemy bezpieczeństwa lub natury technicznej. 

 

6 JEŚLI UŻYTKOWNIK REPREZENTUJE FIRMĘ, KTÓRA JEST W STOSUNKU UMOWNYM LUB W INNYM KONTAKCIE Z GRUPĄ BRENDERUP

6.1 OGÓLNE INFORMACJE

Niniejsza część dotyczy użytkowników, którzy są pracownikami lub inaczej reprezentują firmę, z którą grupa Brenderup na obecnie stosunek umowny lub z którą grupa Brenderup nawiązała kontakt w celu omówienia możliwości takiego stosunku umownego lub dla innego celu.

6.2 JAKIE RODZAJE DANYCH PRZETWARZAMY?

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe na temat użytkowników: 
(i) dane kontaktowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, 
(ii) dane dotyczące zatrudnienia, tj. pracownik, stanowisko, adres miejsca pracy, oraz 
(iii) inne dane, które użytkownik celowo udostępnia, np. informacje na temat użytkownika, które przekazuje on nam dobrowolnie w wolnych polach tekstowych lub udostępnia w innych kontekstach.

6.3 DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE UŻYTKOWNIKÓW?

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników dla następujących celów:
(i) aby wysyłać użytkownikom powiadomienia lub wiadomości, które są związane z umową między firmą użytkownika i grupą Brenderup;
(ii) aby móc inaczej wykonywać, podtrzymywać i realizować nasze zobowiązania wynikające z umowy z firmą użytkownika;
(iii) aby omówić przyszły stosunek umowny między firmą użytkownika i grupą Brenderup; lub
(iv) aby zapewnić użytkownikom informacje na temat produktów lub usług grupy Brenderup lub aby zaprosić ich na różne wydarzenia lub imprezy.

6.4 PRAWNE PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli ma to zastosowanie, przetwarzanie, o którym mowa w części 4.3, odbywa się na postawie naszego uzasadnionego zainteresowania, aby:
(i) podtrzymać, utrzymać i zarządzać stosunkiem umownym, który mamy z firmą użytkownika;
(ii) podtrzymać partnerstwo z firmą użytkownika i zapewnić firmie użytkownika oferty odpowiednich produktów, rozwiązań i usług; oraz
(Iii) wprowadzić na rynek, promować i przedstawiać naszą działalność, produkty, rozwiązania, usługi, imprezy itp.

6.5 JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

6.5.1 Jeśli firma użytkownika ma stosunek umowny z nami, będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika w naszej bazie danych aż do zakończenia stosunku umownego z daną firmą. Jednakże, dane osobowe użytkownika (jeśli zawarte w tekście umowy) będą stale przetwarzane jako część tekstu umowy, jak długo umowa będzie podtrzymana dla celów zabezpieczenia prawnych interesów grupy Brenderup.
6.5.2 Jeśli prowadzimy rozmowy z firmą użytkownika, ale takie rozmowy nie prowadzą do podpisania umowy, usuniemy dane osobowe użytkownika z naszych baz danych, kiedy nie będą już potrzebne dla celów tych rozmów.
6.5.3 Jeśli nie rozpoczęliśmy żadnych rozmów z firmą użytkownika, ale jesteśmy zainteresowani dostarczeniem danej firmie materiałów marketingowych i innych informacji na temat naszej działalności, produktów, rozwiązań, imprez itd., będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w ciągu 3 lata, a następnie usuniemy dane (jeśli nie rozpoczęto żadnych rozmów na temat przyszłej współpracy). Ponadto, usuniemy dane osobowe użytkownika przetwarzane dla celów bezpośredniego marketingu, jeśli użytkownik sprzeciwi się ich przetwarzaniu dla takich celów.  

6.6 JAK DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE? 

6.6.1 Grupa Brenderup może udostępniać dane osobowe użytkownika naszym zaufanym podwykonawcom w zakresie koniecznym dla realizacji umowy, którą podpisaliśmy z użytkownikiem. Mogą oni potrzebować dostępu do danych osobowych, realizując umowę z nami, ale nie mogą wykorzystywać danych osobowych dla innych celów. Ponadto, niektórzy dostawcy usług grupy Brenderup, w tym dostawcy systemów IT, mogą otrzymać dostęp do danym osobowych użytkowników. Grupa Brenderup może zaangażować procesora danych do przetwarzania danych osobowych w imieniu grupy Brenderup. Grupa Brenderup jest odpowiedzialna za zapewnienie, że przetwarzanie danych osobowych przez procesora danych spełnia prawne wymaganie obowiązujące takie przetwarzanie.
6.6.2 Grupa Brenderup nie będzie sprzedawać, handlować ani wynajmować danych osobowych użytkowników stronom trzecim.
6.6.3 Jeśli nie ustalono inaczej w żadnej określonej informacji dotyczącej naszego przetwarzania danych osobowych, grupa Brenderup nie będzie przesyłać danych osobowych użytkowników do żadnych krajów poza EU/EEA.6.6.4 Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez grupę Brenderup w celu spełnienia prawnych wymagań lub innych wymagań oficjalnych władz, aby zabezpieczyć prawny interes grupy Brenderup lub w celu wykrycia, zapobiegnięcia lub zwrócenia uwagi na oszustwa lub inne problemy bezpieczeństwa lub natury technicznej. 

 

7 JEŚLI UŻYTKOWNIK UBIEGA SIĘ O STANOWISKO W GRUPIE BRENDERUP

7.1 OGÓLNE INFORMACJE

Niniejsza część dotyczy sytuacji, w której użytkownik ubiega się o stanowisko w grupie Brenderup; zarówno w przypadku otwartego ogłoszenia o pracę, jak również poprzez przesłanie dobrowolnej aplikacji. Chętnie przyjmujemy wszystkie aplikacje i jesteśmy ciekawi osób, które pragną dołączyć do naszego zespołu!

7.2 JAKIE RODZAJE DANYCH PRZETWARZAMY?

Będziemy przetwarzać dane osobowe i kontaktowe użytkownika, o które poprosiliśmy lub które otrzymaliśmy od użytkownika pisemnie lub ustnie. Nie będziemy gromadzić żadnych danych osobowych na temat użytkownika od żadnej strony trzeciej. Dane osobowe i kontaktowe obejmują imię i nazwisko, datę urodzenia, adres (w tym adres e-mail), numer telefonu, bieżące stanowisko (jeśli ma to zastosowanie) i CV (w tym zdjęcie, jeśli zostało dołączone do CV).

7.3 DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE UŻYTKOWNIKÓW?

Grupa Brenderup przetwarza dane osobowe dotyczące użytkownika, aby ocenić aplikację na stanowisko i określić, czy chcielibyśmy zaproponować użytkownikowi pracę w grupie Brenderup.

7.4 PRAWNE PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.4.1 Aplikacja na ogłoszone otwarte stanowisko lub jeśli użytkownik przechodzi do etapu rozmowy kwalifikacyjnej. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych, które otrzymujemy w związku z procesem rekrutacyjnym odnośnie do ogłoszonego otwartego stanowiska lub jeśli użytkownik przechodzi do etapu rozmowy kwalifikacyjnej w wyniku dobrowolnej aplikacji jest to, że przetwarzanie jest konieczne, aby przedsięwziąć kroki przed przejściem do stosunku umowy (zatrudnienia) z użytkownikiem.
7.4.2 Dobrowolna aplikacja i dane osobowe przechowywane dla przyszłych procesów rekrutacyjnych. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych, które otrzymujemy poprzez dobrowolną aplikację, kiedy nie mamy w danej chwili do zaproponowania otwartych stanowisk lub które przechowujemy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego (dotyczącego stanowiska, które zostało przyznane innemu aplikantowi) jest zgoda udzielona przez użytkownika na takie przetwarzanie.

7.5 JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

7.5.1 Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, a następnie przez 1 lat(a), kiedy to grupa Brenderup zachowa dane osobowe dla celów obrony w przypadku prawnych zażaleń.
7.5.2 Jeśli nasze przetwarzane danych osobowych jest oparte na zgodzie użytkownika, zachowamy jego dane osobowe do chwili cofnięcia takiej zgody. Jednakże, we wszystkich okolicznościach usuniemy dane osobowe użytkownika, jeśli cel naszego przetwarzania zakończy się. 

7.6 JAK DANE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE? 

7.6.1 Dostęp do danych osobowych użytkownika będą mieli tylko ci pracownicy grupy Brenderup i, jeśli ma to zastosowanie, zewnętrzny personel rekrutacyjny, którzy są bezpośrednio związani z odpowiednim procesem rekrutacyjnym. Ponadto, niektórzy dostawcy usług grupy Brenderup, w tym dostawcy systemów IT, mogą otrzymać dostęp do danym osobowych użytkowników. Grupa Brenderup może zaangażować procesora danych do przetwarzania danych osobowych w imieniu grupy Brenderup. Grupa Brenderup jest odpowiedzialna za zapewnienie, że przetwarzanie danych osobowych przez procesora danych spełnia prawne wymaganie obowiązujące takie przetwarzanie.
7.6.2 Grupa Brenderup nie będzie sprzedawać, handlować ani wynajmować danych osobowych użytkowników stronom trzecim.
7.6.3 Jeśli nie ustalono inaczej w żadnej określonej informacji dotyczącej naszego przetwarzania danych osobowych, grupa Brenderup nie będzie przesyłać danych osobowych użytkowników do żadnych krajów poza EU/EEA.
7.6.4 Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez grupę Brenderup w celu spełnienia prawnych wymagań lub innych wymagań oficjalnych władz, aby zabezpieczyć prawny interes grupy Brenderup lub w celu wykrycia, zapobiegnięcia lub zwrócenia uwagi na oszustwa lub inne problemy bezpieczeństwa lub natury technicznej.

 

8 SPOSÓB KONTAKTU

Użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem: Brenderup S.p z.o.o, ul. Przemysłowa 3, 64-730 Wieleń, Polska
 
Niniejszy tekst został aktualizowany po raz ostatni 9 maja 2018 r.