WARUNKI KORZYSTANIA

 

Brenderup docenia Państwa zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami. Prosimy i zachęcamy Państwa do uważnego przeczytania niniejszych Warunków użytkowania przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Użytkując Stronę, zgadzają się Państwo na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza strona oraz wcześniej wspomniane podstrony, (zwane wspólnie „Stroną”) są publikowane i obsługiwane przez Brenderup Group AB lub jej filie bądź oddziały (zwane wspólnie BRENDERUP). Państwa użycie Strony podlega prawnie wiążącej umowie pomiędzy Państwem a firmą BRENDERUP (zwaną dalej „Umową”). Poniżej przedstawiono warunki Umowy (zwane dalej „Warunkami”). Używając Strony potwierdzają Państwo, że zapoznali się z Warunkami, zrozumieli je i zgodzili się z nimi i wszystkimi powiązanymi dokumentami. Ważne jest, aby dokładnie się z nimi zapoznać. Jeśli nie zgadzają się Państwo na Warunki i powiązane dokumenty, dalsze korzystanie ze Strony jest zabronione.

 

LICENCJA

Zgodnie z Warunkami przedstawionymi w niniejszej Umowie, BRENDERUP przyznaje Państwu niewyłączne, niezbywalne, ograniczone prawo do dostępu, korzystania oraz wyświetlania niniejszej Strony i zawartych na niej informacji. Zobowiązują się Państwo, że nie będą w żaden sposób zakłócać czy usiłować zakłócać działania niniejszej Strony.
Niniejsze upoważnienie nie stanowi przeniesienia tytułu własności w Materiałach i kopiach Materiałów i podlega następującym ograniczeniom: 
i) na wszystkich kopiach pobranych Materiałów należy zachować wszystkie informacje o prawach autorskich i inne informacje o własności zawarte w Materiałach; 
ii) nie wolno modyfikować Materiałów w jakikolwiek sposób, reprodukować lub publicznie wyświetlać, wykonywać, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać ani przekazywać ich w żadnym celu publicznym ani komercyjnym; oraz 
iii) nie wolno przekazywać Materiałów innym osobom, chyba że powiadomią Państwo o nich i wyrażą zgodę na przyjęcie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków. Zgadzają się Państwo przestrzegać wszelkich dodatkowych ograniczeń pojawiających się na Stronie w związku z jej aktualizacją.

 

GWARANCJA UŻYTKOWNIKA

Oświadczają Państwo i zapewniają, że będą korzystali ze Strony zgodnie z niniejszą Umową, przestrzegając praw i postanowień niniejszych Warunków, oraz że będą przestrzegać wszelkich istniejących i przyszłych zasad i polityki niniejszej Strony. Zgadzasz się, że nie będziesz korzystać z Witryny do: 
i) przesyłania spamu lub niezamawianych wiadomości; 
ii) udawać BRENDERUP lub inną osobę lub zezwolić osobie trzeciej na udawanie ciebie; 
iii) fałszować nagłówki lub w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia wszelkich treści przesyłanych za pośrednictwem Witryny; 
iv) fałszywie przedstawiać swoją przynależność do osoby lub podmiotu; 
v) działać w sposób, który negatywnie wpływa na zdolność innych użytkowników do korzystania z Witryny; 
vi) angażować się w działania, które naruszają jakiekolwiek obowiązujące prawo, 
vii) zamieszczać lub przesyłać wszelkie materiały, które naruszają lub naruszają w jakikolwiek sposób prawa innych osób lub które są niezgodne z prawem, obraźliwe, zniesławiające, wulgarne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub które zawierają jakiekolwiek reklamowanie lub nagabywanie w odniesieniu do produktów lub usług lub 
viii) gromadzenie lub przechowywanie danych osobowych innych użytkowników, o ile nie zostały one wyraźnie autoryzowane przez takich użytkowników.

 

PRYWATNOŚĆ

Zgadzają się Państwo na wykorzystanie danych i informacji osobistych zgodnie z Polityką prywatności firmy BRENDERUP.

 

ZMIANY

Firma BRENDERUP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, modyfikowania, dodawania bądź usuwania całości lub fragmentu jakiejkolwiek części niniejszej Umowy według własnego uznania i w dowolnym czasie. Zmiany w niniejszej Umowie zaczną obowiązywać z chwilą, gdy na Stronie zostanie umieszczone powiadomienie o takich zmianach. Dalsze korzystanie ze Strony, po zamieszczeniu informacji o zmianach w niniejszej Umowie, uznane zostanie za akceptację tych zmian.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Niniejszym uznają i zgadzają się Państwo, że wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym m.in. prawa autorskie, patenty, wiedza fachowa, poufne informacje, prawo o ochronie baz danych oraz prawo o ochronie znaków towarowych i projektów niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane, czy nie) na niniejszej Stronie są przenoszone na firmę BRENDERUP lub jej licencjodawców. Wszelkie wartości przedsiębiorstwa oraz prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku korzystania z praw własności intelektualnej nabytych przez BRENDERUPĘ będą obowiązywać z korzyścią dla BRENDERUPY.
Niniejsza Strona, w tym wszelkie Materiały, jest zastrzeżona i chroniona prawami autorskimi i postanowieniami traktatowymi na całym świecie. Korzystając z niniejszej Strony, w tym z Materiałów, zgadzają się Państwo przestrzegać praw autorskich obowiązujących na całym świecie oraz zapobiegać nieuprawnionemu kopiowaniu niniejszych Materiałów. BRENDERUP nie przyznaje Państwu żadnych wyraźnych lub dorozumianych praw wynikających z patentów, projektów, znaków towarowych, praw autorskich, bądź ustawodawstwa dotyczącego tajemnicy handlowej.
Należy pamiętać, że wszelkie informacje, dobrowolne sugestie, pomysły lub inne zgłoszenia będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Wysyłając jakiekolwiek informacje lub materiały, poza zgłoszeniami objętymi patentami opisanymi w Polityce firmy Brenderup dotyczącej dobrowolnych pomysłów, udzielają Państwo firmie BRENDERUP nieograniczonej, nieodpłatnej, nieodwołalnej i ważnej na całym świecie licencji na wykorzystanie, kopiowanie, wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, transmitowanie i rozpowszechnianie tych materiałów lub informacji oraz zgadzają się Państwo, że firma BRENDERUP ma pełne prawo do wykorzystania jakichkolwiek pomysłów, koncepcji, poradników lub technik, które zostały do niej wysłane w jakimkolwiek celu.

 

OPROGRAMOWANIE

Jakiekolwiek oprogramowanie dostępne do pobrania z tej strony (dalej „Oprogramowanie”) jest zastrzeżonym dziełem firmy BRENDERUP i/lub jej dostawców.
Wykorzystanie Oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej użytkownika końcowego, jeśli takowa została zastosowana, która została dostarczona lub jest zawarta w Oprogramowaniu („Umowa licencyjna”) Jeśli z Umowy licencyjnej nie wynika inaczej, Oprogramowanie jest udostępnione do pobrania tylko i wyłącznie w celu wykorzystania przez użytkowników końcowych. Jakiekolwiek formy kopiowania i rozpowszechniania Oprogramowania, które nie są zgodne z Umową licencyjną, mogą skutkować sankcjami cywilnymi i karnymi.
Bez ograniczania powyższych postanowień, kopiowanie i powielanie oprogramowania na inny serwer lub do dalszej reprodukcji lub rozpowszechniania jest zabronione.
Oprogramowanie podlega gwarancji, jeśli w ogóle, wyłącznie według warunków umowy licencyjnej. Poza gwarancją w umowie licencyjnej, brenderup niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków dotyczących oprogramowania, w tym gwarancji dorozumianych i warunków pokupności, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności.

 

INNE WITRYNY

Dla Państwa wygody, Strona może zawierać linki do stron w Internecie należących do osób trzecich, odpowiedzialnych za ich publikowanie i obsługę. BRENDERUP nie jest zobowiązana do kontroli czy przeglądania zawartości takiej witryny należącej do osób trzecich, ani nie bierze odpowiedzialności za poprawność bądź rzetelność takiej witryny.

 

LINKI ZEWNĘTRZNE DO STRONY

Wszystkie linki do Witryny muszą być zatwierdzone na piśmie przez BRENDERUP, z wyjątkiem tego, że BRENDERUP wyraża zgodę na linki, w których:
i) link jest linkiem tekstowym zawierającym wyłącznie nazwę "BRENDERUP" i nie zawiera żadnych BRENDERUP ani zastrzeżonych znaków towarowych licencjodawcy;
ii) link "wskazuje" tylko na www.brenderup.com, a nie na głębsze strony;
iii) łącze, po aktywowaniu przez użytkownika, wyświetla tę stronę w trybie pełnoekranowym w pełni funkcjonalnym i nawigacyjnym oknie przeglądarki, a nie w "ramce" na połączonej stronie internetowej; i
iv) wygląd, pozycja i inne aspekty linku nie mogą stwarzać fałszywego wyglądu, że podmiot lub jego działalność lub produkty są powiązane lub sponsorowane przez BRENDERUP ani nie mogą szkodzić ani osłabiać wartości firmy związanej z nazwą i znakami towarowymi BRENDERUP lub jego oddziałów.
BRENDERUP zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższej zgody na dołączanie łączy w dowolnym czasie, według własnego uznania.

 

WYKLUCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI

Pomimo powzięcia wszelkich środków ostrożności w celu zapewnienia poprawności informacji na niniejszej Stronie oraz jej ciągłej dostępności, BRENDERUP nie bierze na siebie odpowiedzialności za te informacje i dostępność Strony. Niniejsze materiały mogą zawierać niedokładności oraz błędy typograficzne. BRENDERUP nie gwarantuje ścisłości ani kompletności tych materiałów, bądź rzetelności jakichkolwiek wskazówek, opinii, oświadczeń czy innych informacji wyświetlanych lub rozpowszechnianych na tej stronie. Niniejszym przyznają państwo, że biorą na siebie ryzyko związane z oparciem się na takiej opinii, wskazówce, oświadczeniu, notatce bądź informacji. Wszelką treść podaje się jako „bez gwarancji” oraz „w miarę dostępności”. BRENDERUP wyraźnie zrzeka się wszelkich oświadczeń lub gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji pokupności lub przydatności do określonego celu, nienaruszalności, bądź dotyczących funkcjonowania niniejszej strony lub jej treści. BRENDERUP nie gwarantuje ani nie składa żadnego rodzaju oświadczeń co do bezpieczeństwa niniejszej strony internetowej. Niniejszym uznają państwo, że jakakolwiek wysłana informacja może zostać przejęta. Brenderup nie gwarantuje, że strona lub serwery umożliwiające dostęp na stronę oraz komunikaty elektroniczne przesyłane przez brenderupę nie zawierają wirusów ani żadnych innych szkodliwych struktur. Wszelkie tego rodzaju oświadczenia, zapewnienia oraz warunki są wykluczone, chyba że mieszczą się one w zakresie, w którym prawo zakazuje ich wykluczenia. Wykluczenie dorozumianych gwarancji ma również zastosowanie w odniesieniu do stron należących do osób trzecich.
Informacje publikowane na stronie internetowej mogą zawierać odwołania lub odsyłacze do produktów, usług itp. BRENDERUP, które nie są ogłoszone ani dostępne w Twoim kraju. Dokładność takich informacji nie może być zagwarantowana, szczególnie, że informacje te mogą ulec zmianie, konkretnym wymaganiom lub dostępności, a takie odniesienia nie oznaczają, że BRENDERUP zamierza ogłosić takie produkty, usługi itp. W swoim kraju. Skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów, usług itp., Które mogą być dostępne dla Ciebie i do zamówienia. BRENDERUP zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania i / lub wycofania dowolnego produktu, usługi itp. W dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku brenderup nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wtórne, celowe bądź przypadkowe szkody i odszkodowania (w tym, między innymi, szkody wynikające z utraconych korzyści, umów, przychodów, danych, informacji lub przerwania działalności) wynikające z, powstałe w wyniku, bądź w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania ze strony lub z jej treści, bądź wynikające z lub w związku z niniejszymi warunkami, nawet jeśli brenderup została uprzedzona o możliwości powstania takich szkód. Ponadto, w żadnym wypadku brenderup nie odpowiada za żadne błędy, nieścisłości, pominięcia, bądź inne wady oraz ukazanie się w nieodpowiednim czasie czy nieautentyczność wszelkich informacji zawartych na tej stronie. Ograniczenie odpowiedzialności ma również zastosowanie w odniesieniu do stron należących do osób trzecich.

 

SĄD WŁAŚCIWY DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW.

Niniejsza Strona jest kontrolowana, obsługiwana i zarządzana przez BRENDERUPĘ z jej biura w Szwecji. BRENDERUP nie gwarantuje, że materiały na niniejszej Stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku poza Szwecją. Dostęp do Strony z miejsc, w których zawartość Strony jest nielegalna, jest zabronione. Jeśli będą mieli Państwo dostęp do Strony z miejsc poza Szwecją, są Państwo odpowiedzialni za stosowanie się do prawa miejscowego. Niniejsza Umowa podlega prawodawstwu Królestwa Szwecji, z wyłączeniem mocy obowiązujących przepisów kolizyjnych. Sąd Rejonowy w Sztokholmie ma wyłączność na rozstrzyganie w pierwszej instancji wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową.

Powyższy tekst zaktualizowano 18 may 2018 r.